اندازه گیری عملکرد کسب و کار http://aliakbari.ir 2020-10-26T20:58:40+01:00 text/html 2013-04-01T03:54:45+01:00 aliakbari.ir علی اکبری اندازه‌گیری، ارزیابی یا ارزشیابی http://aliakbari.ir/post/12 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="matnasli" dir="RTL" style="line-height:normal" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><br><img src="http://computermeasurementlab.com/images/ruler.jpg" alt="Measurement اندازه گیری" align="bottom" border="0" height="142" hspace="0" vspace="0" width="191"></p><p class="matnasli" dir="RTL" style="line-height:normal" align="justify"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA">برای سهولت مقایسه، تعاریف ‌متعدد اندازه‌گیری</span><span style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><a style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></span></span></span></span></a></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"> درجدول زیر آمده‌است:</span></p> <div dir="rtl" align="justify"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="margin-left: 48.6pt; border-collapse: collapse; border: medium none; width: 378pt;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="504"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="width:228.1pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.5pt;background:#CCCCCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="304"> <p class="jadval" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma" lang="FA">تعریف</span></p> </td> <td style="width:149.9pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;background:#CCCCCC; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="200"> <p class="jadval" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma" lang="FA">منبع</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="width:228.1pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt: 1.0pt;mso-border-left-alt:1.0pt;mso-border-bottom-alt:.5pt;mso-border-right-alt: 1.5pt;mso-border-color-alt:windowtext;mso-border-style-alt:solid;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="304"> <p class="matnejadval" dir="RTL" align="justify"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA">اسمی است كه به عمل اندازه گرفتن اطلاق می‌شود.</span></p> </td> <td style="width:149.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext 1.0pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt:1.0pt;mso-border-left-alt:1.0pt;mso-border-bottom-alt: .5pt;mso-border-right-alt:.5pt;mso-border-color-alt:windowtext;mso-border-style-alt: solid;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="200"> <p class="matnejadval" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA">فرهنگ لغات </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma">Oxford</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="RTL"></span> </span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="width:228.1pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt: .5pt;mso-border-left-alt:1.0pt;mso-border-bottom-alt:.5pt;mso-border-right-alt: 1.5pt;mso-border-color-alt:windowtext;mso-border-style-alt:solid;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="304"> <p class="matnejadval" dir="RTL" align="justify"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA">عمل اندازه گرفتن و یا فرآیند اندازه‌گیری شدن. مثل اندازه‌ گرفتن كیفیت، ابعاد یا حجم.</span></p> </td> <td style="width:149.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="200"> <p class="matnejadval" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA">فرهنگ لغات</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma"><a href="http://dictionary.reference.com/search?q=00-database-info&amp;db=ahd4" title="Click for more information about this dictionary"><span dir="LTR" style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none">American Heritage </span></a><span lang="FA"></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3"> <td style="width:228.1pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt: .5pt;mso-border-left-alt:1.0pt;mso-border-bottom-alt:.5pt;mso-border-right-alt: 1.5pt;mso-border-color-alt:windowtext;mso-border-style-alt:solid;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="304"> <p class="matnejadval" dir="RTL" align="justify"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA">عمل یا فرآیند تخصیص یك عدد به یك پدیده طبق یك قانون خاص.</span></p> </td> <td style="width:149.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="200"> <p class="matnejadval" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA">فرهنگ‌لغات </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma">WorldNet</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="RTL"></span> تحت نظارت دانشگاه </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma">Princeton</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td style="width:228.1pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt: .5pt;mso-border-left-alt:1.0pt;mso-border-bottom-alt:.5pt;mso-border-right-alt: 1.5pt;mso-border-color-alt:windowtext;mso-border-style-alt:solid;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="304"> <p class="matnejadval" dir="RTL" align="justify"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA">اندازه‌گیری عملكرد<a style="mso-footnote-id:ftn2" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">[2]</span></span></span></span></a> اصطلاحی است كه بسیار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد ولی بندرت تعریف می‌گردد. اندازه‌گیری عملكرد به معنی فرآیند كمی كردن افعال است كه فرآیند كمی كردن را اندازه‌گیری گویند. </span></p> </td> <td style="width:149.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="200"> <p class="matnejadval" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma">Neely et al.,</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">1995</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:228.1pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="304"> <p class="matnejadval" dir="RTL" align="justify"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma" lang="FA">یك فعالیت كلیدی مدیریت است كه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری كارا، پایش عملكرد و تخصیص كارای منابع را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می‌دهد.</span></p> </td> <td style="width:149.9pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="200"> <p class="matnejadval" dir="RTL" style="text-align:left" align="right"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma">Webster &amp; Hung,1994</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="matnasli" dir="RTL" style="line-height:normal" align="justify"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA">&nbsp;همانطور كه ملاحظه می‌گـردد علی رغم تفاوت گفتـاری تعـاریف، همـه منابع یك برداشت واحد از اندازه‌گیری داشته‌اند. متأسفانه در ادبیات اندازه‌گیری عملكرد، تعداد زیادی از نویسندگان، از كلمات دیگری مانند ارزیابی<a style="mso-footnote-id:ftn3" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[3]</span></span></span></span></a>، ارزشیابی<a style="mso-footnote-id:ftn4" href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">[4]</span></span></span></span></a> و غیره برای اشاره به موضوع اندازه‌گیری استفاده كرده‌اند، اما همانطور كه در (1995)</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma">Sinclair and Zairi</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">آمده است، فرآیند تحلیل اندازه‌گیری به منظور اخذ تصمیم را "ارزیابی" و تحلیل عملكرد كاركنان را "ارزشیابی" گویند.</span></span></p><div style="direction: ltr;"><hr><div align="left"><span style="" class="MsoFootnoteReference">1.</span><span dir="RTL"></span><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>Measurement</span><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="RTL" lang="FA"></span></span></div><div style="mso-element:footnote" id="ftn1" align="left"> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn2" align="left"> <p class="MsoFootnoteText" dir="LTR" style="text-align:left;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><a style="mso-footnote-id:ftn2" href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""></a><span class="MsoFootnoteReference">2.</span><span dir="RTL"></span><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>Performance </span>m<span class="MsoFootnoteReference">easurement</span><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="RTL" lang="FA"></span></span></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn3" align="left"> <p class="MsoFootnoteText" dir="LTR" style="text-align:left;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><a style="mso-footnote-id:ftn3" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""></a>3. Evaluation<span class="MsoFootnoteReference"></span></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" dir="LTR" style="text-align:left;direction:ltr; unicode-bidi:embed" align="left"><a style="mso-footnote-id:ftn4" href="#_ftnref4" name="_ftn4" title=""></a>4. Appraisal</p> </div> </div> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2013-03-24T07:04:12+01:00 aliakbari.ir علی اکبری اندازه‌گیری عملكرد كسب و كار http://aliakbari.ir/post/11 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p class="matnasliCharChar1" dir="RTL" style="line-height:normal" align="justify"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ7mQKIgoiX__zVh_HyE369qF3LrQSKPhvRtMWiQyOa72Ef_Wo" alt="" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0"><font size="2"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA">امروزه اندازه‌گیری عملكرد مورد اقبال عمومی قرار گرفته است. همانگونه كه (2002)</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma">Neely</span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="RTL"></span> اشاره می‌كند از سال 1994 تا سال 2002، در هر پنج ساعت از هر روز كاری، گزارشها و مقالات جدیدی در زمینه اندازه‌گیری عملكرد منتشر می‌شد. در این مدت تعداد سایت‌های اینترنتی از حدود 200.000 مورد به بیش از 12 میلیون سایت رسید. همچنین شركت </span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma">Business Intelligence</span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">برگزاركننده كنفرانسهای تخصصی در انگلستان، در این مدت حدود 90 كنفرانس در زمینه اندازه‌گیری عملكرد كسب‌وكار برگزار كرد و حدود 2700 نماینده از بیش از 1400 شركت مختلف در این كنفرانسها شركت كرده و حدود 5 میلیون دلار برای حضور این نمایندگان هزینه شد. افزون بر این مبالغ، باید به درآمد دیگر برگزاركننده‌های كنفرانس، ناشران، شركتهای فعال در زمینه تحقیقات بازار، فروشندگان نرم‌افزار و مشاوران اشاره كرد و واضح است كه اندازه‌گیری عملكرد كسب‌وكار به یك صنعت چند میلیون دلاری تبدیل شده است.</span></span></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p class="matnasliCharChar1" dir="RTL" style="line-height:normal" align="justify"><font size="2"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA">همگام با اكثر صنایع چند میلیون دلاری، موضوع اندازه‌گیری عملكرد نیز در سالهای اخیر با توسعه چارچوبها و متدولوژیهای اندازه‌گیری نظیر كارت امتیازی متوازن<a style="mso-footnote-id:ftn1" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Tahoma;">[1]</span></span></span></span></a>، منشور عملكرد<a style="mso-footnote-id:ftn2" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Tahoma;">[2]</span></span></span></span></a>، ارزش افزوده اقتصادی<a style="mso-footnote-id:ftn3" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Tahoma;">[3]</span></span></span></span></a>، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت<a style="mso-footnote-id:ftn4" href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Tahoma;">[4]</span></span></span></span></a> ، آنالیز ارزش سهام<a style="mso-footnote-id:ftn5" href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Tahoma;">[5]</span></span></span></span></a> و تكنیكهای خودارزیابی<a style="mso-footnote-id:ftn6" href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Tahoma;">[6]</span></span></span></span></a> به سرعت در حالت رشد است.</span></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p class="matnasliCharChar1" dir="RTL" style="line-height:normal" align="justify"><font size="2"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA">چارچوبهای اندازه‌گیری جدید و بسیار قابل توجه نظیر كارت امتیازی متوازن و مدل تعالی كسب‌وكار<a style="mso-footnote-id:ftn7" href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Tahoma;">[7]</span></span></span></span></a> جامعه كسب‌وكار را با طوفان مواجه ساخته است. نتایج تحقیقات شركت آمریكایی </span><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma">Gartner</span></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="RTL"></span>، نشان می‌داد تا پایان سال 2000 بیش از 40 درصد كارخانجات برای اندازه‌گیری عملكرد كسب‌وكارشان از كارت امتیازی متوازن استفاده كنند. روند مشابهی در زمینه مدیریت كفیت قابل مشاهده است. چارچوبهای خودارزیابی نظیر جایزه بالدریج<a style="mso-footnote-id: ftn8" href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Tahoma;">[8]</span></span></span></span></a> و جایزه بنیاد مدیریت كیفیت اروپا<a style="mso-footnote-id:ftn9" href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Tahoma;">[9]</span></span></span></span></a>، شور و اشتیاق فراوانی در حوزه صنعت ایجاد كرده‌ است.</span></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p class="matnasliCharChar1" dir="RTL" style="line-height:normal" align="justify"><font size="2"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA">نویسندگان و مفسرین بطور روزافزون درباره اندازه‌گیری، مباحث جدیدی را مطرح می‌كنند.بطور مثال: معیارها به مدیران اجازه می‌دهند كه بسیار فراتر از یك فرآیند كنترل ساده عمل كنند، پیامدهای رفتاری معیارها بطور مكرر مطرح می‌شوند، ارزش روشهایی چون الگوبرداری و مقایسه‌های بیرونی بصورت گسترده‌ایی درك شده است، و این سئوال كه چه اطلاعاتی باید در اختیار بخشهای بیرون سازمان -بخصوص سهامداران- قرار گیرد، پیوسته بحث می‌شود. سازمانهایی چون شركت بیمه سوئد (</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma">Skandia</span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="RTL"></span>) و </span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma">Shell</span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">پیوستهایی را به گزارشهای سالیانه خود اضافه نموده‌اند. پیوست گزارش </span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma">Skandia</span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="RTL"></span> ارزش دارایی‌های نامشهود شركت را بیان می‌كند و پیوست گزارش سال 2000 شركت </span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma">shell</span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="RTL"></span> با عنوان "كاركنان، سیاره (زمین) و سود" عملكرد زیست محیطی شركت را تشریح می‌كند. </span></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p class="matnasliCharChar1" dir="RTL" style="line-height:normal" align="justify"><font size="2"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA">در جامعه دانشگاهیان افراد با دیدگاههای وظیفه‌ایی متفاوت در حال تحقیق در زمینه اندازه‌گیری عملكرد هستند بخصوص در حسابداری، اقتصاد، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، مدیریت عملیات، روانشناسی، جامعه‌شناسی و نیز مشكلات اصلی كه هر یك با آن مواجهند. </span></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p class="matnasliCharChar1" dir="RTL" style="line-height:normal" align="justify"><font size="2"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA">حسابداران ایده‌های خود را با سایر حسابداران به بحث گذاشته و یا مدیران عملیات تنها با سایر همكاران خود به صحبت می‌پردازند. دانش ایجاد شده در یك حوزه علمی، به ندرت با سایر حوزه‌ها یكسان سازی و تلفیق می‌گردد. نتیجه محتوم چنین وضعی، دوباره‌كاری گسترده است. </span></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p class="matnasliCharChar1" dir="RTL" style="line-height:normal" align="justify"><font size="2"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA">در سال 1998 نخستین كنفرانس میان رشته‌ایی در زمینه اندازه‌گیری عملكرد در دانشگاه كمبریج برگزار شد. 94 مقاله ارائه شده در این كنفرانس به 1246 مرجع اشاره كرده بودند. تنها 10 درصد این مراجع مشترك بود و از این بین، تنها به 3/0درصد از مراجع بیش از 5 بار ارجاع داده شده بود. این آمار و ارقام نشاندهنده وضعیت نامناسب حوزه‌ایی با غنای زیاد است كه از تنوع غیر قابل مدیریتی برخوردار شده است.</span></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p class="matnasliCharChar1" dir="RTL" style="line-height:normal" align="justify"><b><font size="2"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA">مسئله مهم این است كه به ظاهر هیچ توافقی بر جنبه‌ها و نظریه‌های مهم این حوزه وجود ندارد. هر شخصی منابع مورد نظر خود را انتخاب كرده و آزادانه به آنها ارجاع می‌كند و این امر مانع پیشرفت می‌شود. زیرا دیگر نمی‌توان تحقیقاتی را بر مبنای تحقیقات دیگران بنا نهاد.<br> (1991)</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma">Lynch and Cross</span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="RTL"></span> نیز معتقدند كه اطلاعاتی كه به اشتراك گذاشته شوند، به دانش تبدیل می‌شوند. اگر قرار است اندازه‌گیری عملكرد به عنوان یك رشته علمی توسعه یابد، ضروری است كه مرزها مشخص شده و روی چند بنیان ئظری توافق حاصل گردد. امیدوارم كه این كتاب بتواند سهم كوچكی در تسهیل این امر داشته باشد.</span></font></b></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><div align="justify"><font size="2"> </font></div><div style="direction: ltr;" align="justify"><hr><font size="2"><a style="mso-footnote-id:ftn1" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">[1]</span></span></span></span></a>.<span class="MsoFootnoteReference"> Balanced scorecard (BSC)</span></font><div style="mso-element:footnote" id="ftn1"> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" dir="LTR" style="text-align:left;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="2"><a style="mso-footnote-id:ftn2" href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">[2]</span></span></span></span></a><span class="MsoFootnoteReference">. Performance prism</span></font></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" dir="LTR" style="text-align:left;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="2"><a style="mso-footnote-id:ftn3" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">[3]</span></span></span></span></a>.<span class="MsoFootnoteReference"> Economic value added</span></font></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" dir="LTR" style="text-align:left;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="2"><a style="mso-footnote-id:ftn4" href="#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">[4]</span></span></span></span></a>.<span class="MsoFootnoteReference"> Activity based costing</span></font></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" dir="LTR" style="text-align:left;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="2"><a style="mso-footnote-id:ftn5" href="#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">[5]</span></span></span></span></a>.<span class="MsoFootnoteReference"> Shareholder value analysis</span></font></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" dir="LTR" style="text-align:left;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="2"><a style="mso-footnote-id:ftn6" href="#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">[6]</span></span></span></span></a>.<span class="MsoFootnoteReference"> Sel</span>f<span class="MsoFootnoteReference"> assessment</span></font></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" dir="LTR" style="text-align:left;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="2"><a style="mso-footnote-id:ftn7" href="#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">[7]</span></span></span></span></a>.<span class="MsoFootnoteReference"> Business excellence Model</span></font></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" dir="LTR" style="text-align:left;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="2"><a style="mso-footnote-id:ftn8" href="#_ftnref8" name="_ftn8" title=""></a></font><font size="2"><font size="2"><a style="mso-footnote-id:ftn7" href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/11/atrty/1364125238/avrvy/1//key/7c0e11cb1befb7022e6b72ed63defbff#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">[8]</span></span></span></span></a></font><span class="MsoFootnoteReference">.</span><span dir="RTL"></span><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>Baldri</span>d<span class="MsoFootnoteReference">ge Award</span><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="RTL" lang="FA"></span></span></font></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn9"> <p class="MsoFootnoteText" dir="LTR" style="text-align:left;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="2"><a style="mso-footnote-id:ftn9" href="#_ftnref9" name="_ftn9" title=""></a><span class="MsoFootnoteReference"></span></font><font size="2"><span class="MsoFootnoteReference"><font size="2"><a style="mso-footnote-id:ftn7" href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/11/atrty/1364125238/avrvy/1//key/7c0e11cb1befb7022e6b72ed63defbff#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">[9]</span></span></span></span></a></font>.</span><span dir="RTL"></span><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>European Foundation for Quality Management (EFQM)</span></font></p> </div> </div><div align="justify"><font size="2"> </font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2013-03-23T03:51:27+01:00 aliakbari.ir علی اکبری اندازه‌گیری عملكرد http://aliakbari.ir/post/10 <div align="justify"><font size="2">متأسفانه مشغله كاری من در دو سال اخیر، باعث شد تا نتوانم مطلب جدیدی بنویسم. اما در پست قبلی خبر انتشار <b>كتاب اندازه‌گیری عملكرد كسب‌وكار</b> را به اطلاع رساندم. این كتاب كه حاصل زحمات 2 ساله من است، توسط كمیته علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان یك كتاب تألیفی -و نه صرفاً یك مطلب ترجمه شده یا گردآوری شده- شناسایی، تأیید و به چاپ رسیده است. </font><br></div><font size="2"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%" align="justify"><font size="2"><span style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA" lang="FA">همانطور كه می‌دانید، اندازه‌گیری عملكرد به معنی میزان دستیابی سازمانها به اهدافشان از طریق پایش معیارهای عملكردی است. رشد چشم‌گیر تولید گزارشها و مقالات جدید در این زمینه، راه‌اندازی تعداد بسیار زیاد سایتهای اینترنتی و برگزاری كنفرانسهای متعدد و مرتبط با اندازه‌گیری عملكرد، بیانگر اقبال عمومی این موضوع در جهان است. موضوع اندازه‌گیری عملكرد در سالهای اخیر با توسعه چارچوبها و متدولوژیهای اندازه‌گیری به سرعت در حال رشد است. چارچوبهای بسیار قابل توجه نظیر كارت امتیازی متوازن و مدل تعالی كسب‌وكار، جامعه كسب‌وكار را با طوفان مواجه كرده‌اند. به منظور توسعه اندازه‌گیری عملكرد به عنوان یك رشته علمی، ضروری است مرزهای علم مشخص شده و روی چند بنیان نظری توافق حاصل شود. این كتاب سعی در تسهیل این امر دارد.</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><div align="justify"><font size="2"> در پستهای بعدی مطالب بیشتری در این باب خواهد آمد.</font><br></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2010-06-01T00:44:16+01:00 aliakbari.ir علی اکبری كتاب اندازه‌گیری عملكرد كسب‌وكار http://aliakbari.ir/post/9 <p>&nbsp;</p> <p>كتاب <strong>اندازه گیری عملكرد كسب و كار</strong> توسط <font color="#009900"><a href="http://www.iust.ac.ir/book_treasure.php?mod=viewbook&amp;book_id=19909&amp;slc_lang=fa&amp;sid=10" target="_blank" title="خرید آنلاین">انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران</a></font> به چاپ رسید. برای خرید آنلاین <a href="http://www.iust.ac.ir/book_treasure.php?mod=viewbook&amp;book_id=19909&amp;slc_lang=fa&amp;sid=10" target="_blank" title="خرید آنلاین">کلیک</a> کنید.<br></p><p align="center"><img src="http://www.iust.ac.ir/files/publication/yekta_program/books/19909.jpg" alt="کتاب اندازه گیری عملکرد کسب و کار" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p align="center"><img alt="كتاب اندازه‌گیری عملكرد كسب‌وكار" src="http://www1.upic.ir/images/wpompr89l4t8il5m1m.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> text/html 2008-08-25T02:08:00+01:00 aliakbari.ir علی اکبری عملكرد قابل مدیریت است http://aliakbari.ir/post/8 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="2">همانگونه كه در بخشهای قبل ذكر شد، اندازه‌گیری عوامل تشریح كننده عملكرد، تنها زمانی لازم است كه از داده‌ها در تصمیم‌گیریها استفاده شود. تصمیماتی كه به‌منظور جهت‌گیریهای راهبردی و یا هدایت سازمان در پیاده‌سازی مفاهیم راهبردی، باید اتخاذ گردند. مجموع این تصمیمات است كه به ایجاد و یا به عبارتی بهتر، به مدیریت عملكرد می‌انجامد. </font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma">برای دستیابی به عملكرد، باید از شاخصهای پیشرو یا آینده‌نگر (</span><font face="Times New Roman"><span dir="ltr">Leading indicator</span><span dir="rtl"></span></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>) استفاده شود. شاخصهای پسرو یا گذشته‌نگر (</span><font face="Times New Roman"><span dir="ltr">Lagging indicator</span><span dir="rtl"></span></font><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>) تنها وقایع تاریخی را بیان می‌كنند، در حالیكه شاخصهای آینده‌نگر باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملكرد می‌شوند. البته برای تمدید اعتبار معیارهای آینده‌نگر، مدل باید بطور پیوسته ارتباطاتش را معتبر كند. این اعتبار بخشی باید تا حد امكان آینده‌نگر باشد.</span><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Tahoma"></span></font></p><p><hr /></p> text/html 2008-05-19T20:05:00+01:00 aliakbari.ir علی اکبری عملكرد و اندازه‌گیری http://aliakbari.ir/post/7 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">همانطور كه گفتیم، عملكرد چند بعدی است و شامل عناصری است كه هم نتایج و هم فرآیندهای ایجاد نتایج را شامل می‌شود. از اینرو معیارهای كیفی و كمی، تنها نمایندگان عملكرد هستند و نباید با عملكرد اشتباه شوند. به عنوان مثال تعاریف حسابداری و معیارهای عملكرد، نمایندگان ساختگی تصمیمات قبلاً اتخاذ شده مدیران هستند.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><u>پیشنهاد 4:</u> عملكرد فقط وقتی وجود خواهد داشت كه نتایج حاصله را بتوان شرح داد و یا اندازه‌گیری كرد و نیز بتوان آنها را در اختیار كسی قرار داد كه قصد انجام كاری از طریق مدل به اشتراك گذاشته شده را دارد.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><u>پیشنهاد 5:</u> شاخصها و معیارهای عملكرد نباید با عملكرد كه این شاخصها و معیارها تنها قسمتی از آن را توصیف می‌كنند، اشتباه گرفته شوند.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><hr /><p /></font></font></span></p> text/html 2007-10-06T20:10:00+01:00 aliakbari.ir علی اکبری تعریف عملکرد از درون یا بیرون سازمان http://aliakbari.ir/post/6 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="2">اشخاصی كه درون یا بیرون سازمان هستند، می‌توانند تعاریف متفاوتی برای عملكرد ارائه دهند. تعاریف ارائه شده توسط فردی از درون سازمان، بر ایجاد نتایج از طریق اعمال انجام شده تمركز دارد. در این حالت اگر افراد داخل سازمان، دیدگاههای متفاوتی به عملكرد نداشته باشند، یك تعریف یكتا و مشترك از عملكرد ارائه خواهد شد كه در عمل كاری بس دشوار است. در مقابل یك فرد خارج از سازمان به شاخصهای عمومی بر مبنای تعاریف آماری محتمل و از قبل تعریف شده نظیر آنچه در آنالیزهای مالی پیدا می‌شود، نظر دارد و كارهای واقعی سازمان در جعبه سیاه باقی خواهد ماند. در این صورت تعریف عملکرد توسط چنین فردی، بر پیش‌بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمركز دارد. بنابراین عملكرد از دیدگاه افراد خارج سازمان، باعث بحثهای بیشتر خواهد شد. <p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="2"><u>پیشنهاد 3:</u> اگر ارزیابها در داخل یا خارج سازمان باشند، عملكرد را یكسان تفسیر نخواهند كرد.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="2"><hr /><p /></font></span></p> text/html 2007-07-31T02:07:00+01:00 aliakbari.ir علی اکبری عملكرد و تصمیم گیری http://aliakbari.ir/post/5 <span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Tahoma"><p /><p class="matnasli" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><font size="2">شرح عملكرد بصورت سـاده، پیچیـده، ترتیبی، اصلی یا تحت اللفظی، وقتی ارزشمند است كه شخص یا اشخاصی به‌منظور تصمیم‌گیری از آن استفاده كرده و یا بتوانند استفاده كنند. به هرحال هر كاربری می‌تواند اطلاعات عملكرد را هرطور كه می‌خواهد، در زمانهای مختلف، با آرمانها و نیات مختلف ویا از جنبه‌های مختلف (مثلاً درون سازمانی یا برون سازمانها) تفسیر كند. این تنوع تفسیر، پیچیدگی تهیه یك تعریف از عملكرد را افزایش می‌دهد.</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="2"><u>پیشنهاد ۲:</u> عملكرد یک تعریف مشخص ندارد، بلكه هر شخص آن را به روش خودش تعریف می‌كند.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p /></p><hr /></span> text/html 2007-07-18T02:07:00+01:00 aliakbari.ir علی اکبری عملکرد نسبی است http://aliakbari.ir/post/4 <p class="matnasli" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">عملكرد و معیارهای آن باید با خوب یا بد توصیف شوند. عملكرد ذاتاً بدون علامت است و همیشه باید مقایسه‌ایی برای تعیین عملكرد وجود داشته باشد.</span></p><p /><p class="matnasli" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">برای مثال، در نظر بگیرید كه تأخیر در تحویل، یك پارامتر شرح‌دهنده عملكرد سازمان است، نمی‌توان گفت كه اگر 10 درصد سفارشها با 5 روز تأخیر مواجه شدند، خوب است یا بد. حتی نمی‌توان گفت كه اگر درصد تأخیر در سفارشها، از 10% به 5% برسد، واقعاً بهبودی وجود داشته است یا خیر. برای تفسیر این داده‌ها، فرد باید بداند (یا حدس بزند) كه رقیب یا دیگر كاربران در فرآیند مشابه، چه كرده اند. به شكل زیر توجه كنید. </span></p><p class="matnasli" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><img alt="عملكرد نسبی است" hspace="0" src="http://aycu19.webshots.com/image/19818/2001164410025628387_rs.jpg" align="absMiddle" border="0" /></span></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p class="matnasli" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در این شكل، خط پررنگ نشانگر این است كه یك كاهش مطلق در طول زمان خدمت رخ داده است و بصورت درصد تأخیر تحویل، كه كاهشی هم هست بیـان شـده است. از منظـر بهبود پیوسته، این تغییر بطـور واضـح یك بهبود است. اما از منظر دیگر، این تفسیر در عملكرد ممكن است یك بهبود نباشد. درمقابل، در 3 موقعیت شرح داده شده در شكل فوق، سازمان دیگر هم همین فرآیند، یعنی كاهش تأخیر در تحویل را داشته و با خط نقطه چین نمایش داده شده است. در موقعیت </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">A</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>، شركت مشخص شده با خط پر رنگ نسبت به سازمان دیگر، عرصه را باخته است. در موقعیت </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">B</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>، ارتباط بین دو سازمان ثابت باقی مانده و تنها در موقعیت </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">C</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> فاصله بین دو سازمان كم شده است. بنابراین مفهوم عملكرد تنها در مقایسه معنی پیدا می‌كند.</span></p><p /><p class="matnasli" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">پیشنهاد ۱</span></u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">: عملكرد، مفهومی نسبی بوده و نیازمند قضاوت و تفسیر است. </span></p><p /><p class="matnasli" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align="right" /><p><hr /></p></span> text/html 2007-07-10T02:07:00+01:00 aliakbari.ir علی اکبری تعریف عملکرد http://aliakbari.ir/post/3 <p><font color="#990000"><strong><font size="2">عملکرد چیست؟</font></strong> (قسمت دوم)</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مروری بر فرهنگهای لغات نشاندهنده تنوع معانی واژه عملكرد است. بنظر می‌رسد منطقی است كه ابتدا لیستی از تمام این معانی ضمنی ارائه شود و از تجمیع آنها بتوان یك تعریف قابل استفاده برای عملكرد ارائه داد:</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- عملكرد، قابل اندازه‌گیری بوسیله عدد یا یك اصطلاح است.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- عملكرد، انجام دادن چیزی است با یك قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- عملكرد، نتیجه یك عمل است (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌شود).</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- توانایی انجام یك نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملكرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- عملكرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- عملكرد، نتایج مقایسه با انتظارات است.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- عملكرد در روانشناسی، آن چیزی است كه بروز داده می‌شود.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- عملكرد در هنرهای نمایشی، نمایشی است كه شامل ایفای نقش یا اعمال و نتایج اعمال است. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- عملكرد، یك قضاوت توسط رقباست (مشكل اینجاست كه تعریف كنیم چه كسی قاضی است و بدانیم در چه شرایطی قضاوت صورت می‌گیرد).</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><font color="#006600">بنابراین می‌توان گفت كه عملكرد هم به عمل، هم به نتیجه عمل اشاره دارد. به عبارت دیگر، عملكرد به عنوان عمل امروز كه مقدمه تولید مقدار مشخصی از<span style="mso-spacerun: yes">  </span>ارزش خروجی فرداست، تعریف می‌شود.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><font color="#006600"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><font color="#000000">باز هم در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><hr /></span></p> text/html 2007-07-08T03:07:00+01:00 aliakbari.ir علی اکبری تعریف عملکرد http://aliakbari.ir/post/2 <p><strong><font color="#990000" size="2">عملكرد چیست؟ <font size="1">(قسمت اول)</font></font></strong></p><p><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">این اعتقاد وجود دارد كه عملكرد تنها در یك فضای تصمیم گیری، معنی پیدا می‌كند. یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شركت باید در مورد عملكرد به توافق برسند.</font></span></p><p><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">كلمه عملكرد به طور وسیع در مبحث مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد. علیرغم تواتر استفاده از این كلمه، معنی دقیق آن، بندرت توسط نویسندگان صریحاً تعریف شده است. </font></span></span></p><p><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><font face="Tahoma" size="2">اغلب عملكرد با كارایی (Efficiency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است. مثلاً .Neely et al در سال 1995 بیان می‌كنند كه چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف بوده و كارایی به این موضوع اشاره دارد كه منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای كسب هدف بكار رفته‌اند، می‌توان آنها را دو بعد مهم عملكرد دانست. یعنی هم علل داخلی (كارایی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخشهای خاص عملكرد، می‌توانند وجود داشته باشند. از اینرو عملكرد تابعی از كارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است.</font></span></span></p><p><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><font face="Tahoma" size="2">بعداً بیشتر دراین باره صحبت خواهیم كرد.</font></span></span></p><p><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><hr /></span></span></p> text/html 2007-07-06T18:07:00+01:00 aliakbari.ir علی اکبری نقطه آغاز http://aliakbari.ir/post/1 <p>با نام خدا و با طلب یاری از او، اولین مطلب را با جمله‌ایی از كتاب Measure Up نوشته آقایان Lynch &amp; Cross شروع می‌كنم كه:</p><p style="DIRECTION: ltr" align="left">Information shared becomes knowledge.</p><p>در این وبلاگ سعی خواهیم كرد تا با اشتراك گذاشتن مطالبی مربوط به عملكرد، اندازه‌گیری عملكرد، ارزشیابی عملكرد، مدیریت عملكرد و ارزیابی عملكرد، به غنای این دانش كه از ضروریات كسب‌وكارهای امروزی است، كمك كنیم. </p><p><hr /></p>